1994

First Lei Garden in mainland China opens in Guangzhou (Tian He District).